Kształt szczeliny wirnika silnika indukcyjnego

By Mark Zuckerberg

Początek uzwojenia jest oznaczony podwójnym kółkiem. Zakładamy praktycznie sinusoidalny rozkład strumienia Φw w szczelinie. Wtedy przebieg momentu obrotowego w funkcji obrotu wirnika dla silnika z jednym uzwojeniem będzie miał kształt jak na rysunku 3.6 b.

3) Obwód magnetyczny silnika jest liniowy, pomija się wpływ prądów wirowych i strat w żelazie. 4) Parametry i wielkości elektromagnetyczne uzwojenia klatkowego wirnika są sprowadzone na stronę uzwojenia stojana. Odpowiadający tym założeniom układ uzwojeń stojana i wirnika wielofazowego silnika indukcyjnego przedstawiono na rysunku 1. 2. MODELOWANIE POLOWO-OBWODOWE SILNIKA INDUKCYJNEGO 2.1. PODSTAWOWY MODEL POLOWO-OBWODOWY SILNIKA INDUKCYJNEGO Model polowo-obwodowy silnika Sh90L-4 o parametrach znamionowych Pn = 1,5 kW, nn = 1410 obr./min, Mn = 10,16 Nm, Un = 400 V, In = 3,5 A, cosϕn = 0,79, został wykonany przy wykorzystaniu komercyjnego programu Maxwell 2D … uzwojenia wirnika silników M1 i M2 s poł-czone w szereg, a uzwojenie stojana silnika M2 jest zwarte. Sekwencja faz wirnika silnika M2 musi by taka, aby momenty elektromagnetyczne silni-ków M1 i M2 w zakresie prdkoci ktowych 0 £ w m £ 0,5w mN współdziałały ze sob. W układzie kaskadowym prdko obrotowa wału [2] Rut R., Wpływ przejmowania ciepła przez rdzeń wirnika na szybkość narastania temperatury w głębokożłobkowych prostokątnych prętach uzwojenia klatkowego silnika indukcyjnego, Rozprawy Elektrotechniczne, 33 (1987), z. 3-4, 787-797. Rys. 1. Wizualizacja działania silnika indukcyjnego klatkowego prądu przemiennego. Na rysunku numer 1 przedstawiony został wirtualny przyrząd pomiarowy wizualizujący działanie silnika klatkowego indukcyjnego zasilanego napięciem trójfazowym przemiennym. Działanie silnika indukcyjnego oparte jest o wytworzone przez Potrzebuję zrobić sterowanie silnika indukcyjnego tak aby urządzenie napędzane przez ten silnik wykonywało zadawaną liczbę obrotów np. ustawiam trzy obroty na wale urządzenia napędzanego i po ich wykonaniu silnik zatrzymuje się (lub jeden, dwa, pięć obrotów).

T2 Badania symulacyjne skalarnego układu sterowania silnikiem asynchronicznym Badanie prowadzone są w oparciu o program symulacyjny Tcad. W programie tym zamodelowano silnik asynchroniczny klatkowy wraz z obciążeniem oraz falownik napięcia z prostownikiem diodowym.

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) 1 Tadeusz Glinka Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice DYNAMIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO I SYNCHRONICZNEGO PO WYŁĄCZENIU I PONOWNYM ZAŁĄCZENIU NAPIĘCIA THE DYNAMICS OF THE INDUCTION AND SYNCHRONOUS MOTOR AFTER TURNED OFF AND ON AGAIN THE SUPPLYING VOLTAGE Streszczenie: W artykule przedstawiono stany dynamiczne Zwykle kształt zębów stojana jest prostokątny, a kształt zębów wirnika zbliżony do trapezu. Kąty α1 i α2 mogą być sobie równe α1 = α2. Rozwiązanie takie jest jednak niekorzystne, gdyż przy różnej szerokości zębów b1 > b2 otrzymuje się strefę nieczułości ∆α, w której reluktancja szczeliny jest stała.

Analiza stanu wirnika silnika asynchronicznego, bez ingerencji w wnętrze maszyny jest zadaniem trudnym do wykonania w warunkach, gdzie niemożliwe jest prowadzenia badań dynamicznych. Przedstawiona funkcjonalność badania i analizy wpływu wirnika na uzwojenie stojana daje szanse na dość łatwe zdiagnozowanie pewnych uszkodzeń, zwłaszcza podczas przeglądów okresowych.

2. MODELOWANIE POLOWO-OBWODOWE SILNIKA INDUKCYJNEGO 2.1. PODSTAWOWY MODEL POLOWO-OBWODOWY SILNIKA INDUKCYJNEGO Model polowo-obwodowy silnika Sh90L-4 o parametrach znamionowych Pn = 1,5 kW, nn = 1410 obr./min, Mn = 10,16 Nm, Un = 400 V, In = 3,5 A, cosϕn = 0,79, został wykonany przy wykorzystaniu komercyjnego programu Maxwell 2D … uzwojenia wirnika silników M1 i M2 s poł-czone w szereg, a uzwojenie stojana silnika M2 jest zwarte. Sekwencja faz wirnika silnika M2 musi by taka, aby momenty elektromagnetyczne silni-ków M1 i M2 w zakresie prdkoci ktowych 0 £ w m £ 0,5w mN współdziałały ze sob. W układzie kaskadowym prdko obrotowa wału [2] Rut R., Wpływ przejmowania ciepła przez rdzeń wirnika na szybkość narastania temperatury w głębokożłobkowych prostokątnych prętach uzwojenia klatkowego silnika indukcyjnego, Rozprawy Elektrotechniczne, 33 (1987), z. 3-4, 787-797. Rys. 1. Wizualizacja działania silnika indukcyjnego klatkowego prądu przemiennego. Na rysunku numer 1 przedstawiony został wirtualny przyrząd pomiarowy wizualizujący działanie silnika klatkowego indukcyjnego zasilanego napięciem trójfazowym przemiennym. Działanie silnika indukcyjnego oparte jest o wytworzone przez

wadzono ponadto analizę turbulencji powstających w szczelinie powietrznej silnika Przekrój silnika indukcyjnego ExdIIB Również kształt żłobków wirnika.

uzwojenia wirnika silników M1 i M2 s poł-czone w szereg, a uzwojenie stojana silnika M2 jest zwarte. Sekwencja faz wirnika silnika M2 musi by taka, aby momenty elektromagnetyczne silni-ków M1 i M2 w zakresie prdkoci ktowych 0 £ w m £ 0,5w mN współdziałały ze sob. W układzie kaskadowym prdko obrotowa wału [2] Rut R., Wpływ przejmowania ciepła przez rdzeń wirnika na szybkość narastania temperatury w głębokożłobkowych prostokątnych prętach uzwojenia klatkowego silnika indukcyjnego, Rozprawy Elektrotechniczne, 33 (1987), z. 3-4, 787-797.

wirnika silnika indukcyjnego mo że by ć wykonane, podobnie jak stojana, z drutu izolowanego lub mo że mie ć kształt nieizolowanych pr ętów, umieszczonych w żłobkach i poł ączonych ze sob ą po obu stronach wirnika. Rys. 1. Schemat obwodów magnetycznych stojana i wirnika silnika asynchronicznego

Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego może być wykonane, podobnie jak stojana, z drutu izolowanego lub może mieć kształt nieizolowanych prętów, umieszczonych w żłobkach i połączonych ze sobą po obu stronach wirnika. Do obwodu uzwojenia wirnika można przyłączyć dodatkowe elementy zwiększające rezystancję każdej fazy. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) 1 Tadeusz Glinka Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice DYNAMIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO I SYNCHRONICZNEGO PO WYŁĄCZENIU I PONOWNYM ZAŁĄCZENIU NAPIĘCIA THE DYNAMICS OF THE INDUCTION AND SYNCHRONOUS MOTOR AFTER TURNED OFF AND ON AGAIN THE SUPPLYING VOLTAGE Streszczenie: W artykule przedstawiono stany dynamiczne